Privacy Policy 

Muziekvereniging MCE vindt bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk. In onze Privacy policy geven we heldere en transparante informatie hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Muziekvereniging MCE houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in onze Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Als het nodig is uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Muziekvereniging MCE zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van ons Privacy policy vragen heeft of contact met ons wilt opnemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door Muziekvereniging MCE verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

- Administratieve doeleinden;
- Communicatie en/of uitnodigingen;
- Het informeren over diverse zaken.

Grondslag voor verwerking van deze persoonsgegevens is:

- Het aanmeldformulier.

Muziekvereniging MCE kan voor bovengenoemde doelen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Geboortedatum;
- Adres;
- Woonplaats;
- (Zakelijk) Telefoonnummer;
- (Zakelijk) E-mailadres;
- Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging MCE opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

- Tijdens het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar;
- Voor een langere periode als daarvoor bij uitschrijving als lid schriftelijk toestemming is gegeven.

 

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers, prospects, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van leveranciers, prospects, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door Muziekvereniging MCE verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

- Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling kan Muziekvereniging MCE de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging MCE opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

- Gedurende de periode dat men gezien wordt als een leverancier, prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

 

Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door Muziekvereniging MCE verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

- Informatieverstrekking.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Mondelinge toestemming

Voor de bovenstaande doelstelling kan Muziekvereniging MCE de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Adres;
- Woonplaats;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging MCE opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode dat men gezien wordt als een vrijwilliger en 3 maanden erna.

 

Digitale Direct Marketing

Persoonsgegevens ten behoeve van Digitale Direct Marketing worden door Muziekvereniging MCE verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

- Informatieverstrekking.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Digitale toestemming

Voor de bovenstaande doelstelling kan Muziekvereniging MCE de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging MCE opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode dat wordt men gezien als prospect.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- Het verzorgen van de (financiële) administratie;
- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
- Het ontvangen van subsidie van de gemeente ‘s-Hertogenbosch;
- Het voldoen van de contributie aan de KNMO.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij delen persoonsgegevens alleen met derden als u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Muziekvereniging MCE bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- Alle personen die namens Muziekvereniging MCE van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Om dit te waarborgen is het werken met persoonsgegevens voorbehouden aan leden van het bestuur, tenzij hier in het bestuur uitdrukkelijk een ander besluit in wordt genomen.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

U heeft altijd het recht toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken.

 

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens neem hierover dan direct contact met ons op. Als wij er samen met u niet uitkomen, vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

Muziekvereniging MCE

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.